var codropsEvents = { '02-22-2018' : 'Sunset Beach Bar - Gerald Augustin - 5:30pm - 8:30pmLobby Bar - Gordon Banks - 6pm-9pm' , '02-23-2018' : 'Sunset Beach Bar - Brendon McDonnell - 5:30pm - 8:30pmLobby Bar - Gordon Banks - 6pm-9pm' , '02-26-2018' : 'Sunset Beach Bar - Brendon McDonnell - 5:30pm - 8:30pm' , '02-24-2018' : 'Sunset Beach Bar - Roy Schneider - 1pm-4pmSunset Beach Bar - Roy Schneider - 5:30pm - 8:30pmLobby Bar - Gordon Banks - 6pm-9pm' , '02-25-2018' : 'Sunset Beach Bar - Derek Trenholm - 1pm-4pmSunset Beach Bar - Robert Williamson - 5:30pm - 8:30pmLobby Bar - Gordon Banks - 6pm-9pm' , '02-20-2018' : 'Sunset Beach Bar - BELLcurve - 5:30pm - 8:30pm' , '02-27-2018' : 'Sunset Beach Bar - BELLcurve - 5:30pm - 8:30pm' , '02-21-2018' : 'Sunset Beach Bar - Kevin Bruce - 5:30pm - 8:30pmLobby Bar - Gordon Banks - 6pm-9pm' , '02-28-2018' : 'Sunset Beach Bar - Jonathan Barr - 5:30pm - 8:30pmLobby Bar - Gordon Banks - 6pm-9pm' };